Klauzula informacyjna dla osób objętych systemem nagrywania rozmów telefonicznych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2/art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO oraz z przepisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NADWOZIA-PARTNER SPÓŁKA AKCYJN 41-218 Sosnowiec, ul. Jedności 50 NIP: 625-21-40-040, REGON: 27689427100000KRS 0000725226 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód.
 2. W NADWOZIA-PARTNER powołany został Inspektor Ochrony Danych, ul. Jedności 50, 41-218 Sosnowiec, adres e-mail: iod@kiryk.pl . Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej www.nadwozia-parten.pl w zakładce „Kontakt”.
 3. Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego. W przypadku braku takiej zgody należy przerwać połączenie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na nagrywanie połączeń telefonicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) czyli wcześniej udzielonej zgody na nagrywanie rozmowy. Zgodę taką udzieliliście Państwo poprzez nierozłączenie się po wysłuchaniu komunikatu o nagrywaniu rozmowy i możliwości rezygnacji z niej, w przypadku braku zgody na jej nagrywanie.
 5. Rejestracja rozmów ma na celu wyłącznie:
  1. potwierdzenia faktu zawarcia umowy
  2. dochodzenia roszczeń
  3. rozpatrywania reklamacji
 6. Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. W związku z przetwarzaniem przez NADWOZIA-PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
  2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 8. Pani/Pana dane są przetwarzane przez upoważnionych pracowników NADWOZIA-PARTNER oraz przez podmioty działające na zlecenie administratora.
 9. NADWOZIA-PARTNER nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa m.in. sądom, organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.
 11. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.