Dla akcjonariuszy


OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

NADWOZIA-PARTNER S.A.

 

Zarząd spółki pod firmą: Nadwozia–Partner Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, pod adresem: 41-218 Sosnowiec, ulica Jedności numer 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000725226, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 września 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, tj. w Sosnowcu przy ul. Jedności 50, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadwozia-Partner S.A. z siedzibą w Sosnowcu, za rok obrotowy 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Nadwozia-Partner S.A. z siedzibą w Sosnowcu, za rok obrotowy 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nadwozia-Partner S.A. z siedzibą w Sosnowcu, za rok obrotowy 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Nadwozia-Partner SA za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Nadwozia-Partner SA za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez Spółkę, a to odnowienia kredytu w rachunku bankowym poprzez zawarcie przez Spółkę Aneksu do umowy Nr 1512007001001061/00 o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 06.09.2007 r. przedłużającego wskazaną umowę na kolejne 12 miesięcy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Nadwozia-Partner S.A. w związku z dematerializacją akcji oraz wprowadzeniem rejestru akcjonariuszy
 12. Wolne wnioski.

 

 

 

 

Ad. 11)

 

*** PROJEKT ***

UCHWAŁA Numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadwozia – Partner Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki w związku z dematerializacją akcji oraz wprowadzeniem rejestru akcjonariuszy.—————–

Na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w zw. oraz § 25 ust. 1 lit. i) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:——————————-

§1

po § 8 statutu Spółki dodaje się § 8a w następującym brzmieniu:——

„§ 8a.1. Począwszy od dnia 1 marca 2021 r. akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia.—————————————

2.Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, o którym mowa § 8a ust. 1 Statutu.”.—–


§2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego powyższą zmianę.